L’emoció en la interpretació musical (6)

Com esmentàvem a l’article anterior, hem de poder diferenciar el mecanisme pur amb què la prosòdia esdevé música de la seva ulterior simbolització al llarg de la història, a través dels estils. Entesa així, la música ens emociona per una via més directa i una altra més indirecta:

 • Directament, la música assimila i desenvolupa patrons d’expressió emocional preexistents, tot potenciant-los a partir de la capacitat amplificadora de la música.
 • Podem trobar, així, músiques (especialment de caire tradicional) que recreen, de manera força literal, la languidesa de la tristor o el frenesí de l’alegria tot imitant formes de lament o exaltació frenètica pròpies de l’expressió emocional no musical.
 • Per tant, la música, en certa manera, transcriu emocions no musicals i les amplifica.
 • Indirectament, la música va destil·lant i abstraient simbòlicament aquests continguts emocionals primigenis i els culturitza convertint-los progressivament en un codi propi, diríem que purament musical.
 • Entesa així, la música cada cop es referencia menys amb vivències extramusicals i aprofita el seu poder expressiu per accedir a, o generar, noves emocions o sentiments pròpiament musicals. En certa manera la música acaba autoreferenciant-se a si mateixa.
 • Aquesta característica és la que confereix a la música el poder d’explorar, plasmar i expressar experiències emocionals podríem dir que inèdites. En cert sentit, una via d’accés i registre a l’inconscient o a un món de fantasia interna: la música com a via d’accés al món interior.
 • Evidentment, aquesta simbolització, abstracció i culturització participa d’una sofisticada evolució de la sintaxi musical. Allà on al principi només calia transcriure registres emocionals simples prou prototípics, de cop i volta sorgeix una nova necessitat de transcriure productes simbòlics de creixent sofisticació.
 • Igualment, donat el caràcter, en part, racional i lògic de l’evolució del llenguatge musical, sorgeix, també, el plaer de l’especulació artística i epistemofílica, el gust per explorar i jugar amb el propi llenguatge. D’aquí en sorgiria l’emoció més purament estètica, per la bellesa sonora en si mateixa.

A partir d’aquí, cal no oblidar com explicar o justificar el fenomen de la impressió de significat o sentit universal, més enllà de tota subjectivitat, que transmeten tantes i tantes obres musicals, malgrat el pas del temps i la pèrdua progressiva de referents extramusicals contextuals. Queda entendre perquè quasi tots els intèrprets extreuen patrons similars de significat davant un codi lingüístic prou obert pel que fa a una referencialitat unívoca amb una realitat externa a la música.

Per entendre aquest fenomen cal seguir una cadena d’argumentacions prou lògiques:

 • La música està constituïda essencialment pel so.
 • El so, tal com el percebem els éssers humans, es regeix per dos criteris bàsics: les lleis de la física acústica i les lleis de la percepció auditiva humana.
 • És a dir, el so, malgrat la seva ductilitat i versatilitat en ser manipulat a l’hora de fer música, obeeix a uns principis físics i sensorials inapel·lables.
 • Aquests principis generen una sèrie de constants o invariables pràcticament universals per a qualsevol ésser humà (sensació de distensió o tensió, repòs o activitat, regularitat o irregularitat, sons basals de referència, etc.).
 • Evidentment, aquestes constants o invariables poden ser culturitzades i modificades fins a un cert punt per l’aprenentatge, però, en general, mantenen bona part de la seva essencialitat, malgrat tot.
 • Podríem dir, sense ànim de parafrasejar Chomsky, que sota tot estil musical subjau una mena de gramàtica universal musical.
 • Gràcies a aquesta gramàtica universal, els compositors han pogut objectivar el seu pensament musical. El seu gran talent, sensibilitat i domini del llenguatge compositiu de la seva època els ha permès poder compondre atenent les regles gramaticals implícites en tot estil.
 • El mateix podem dir dels intèrprets: un bon intèrpret, abans que coneixedor d’un estil particular, coneix la gramàtica implícita a qualsevol estil o compositor. D’aquesta manera pot apropar-se el màxim de fidelment a la idea o essència original del compositor, malgrat la distància històrica i la manca de referents contextuals.

Considerant totes aquestes premisses, queda clar que l’emoció en la interpretació musical té un sòlid rerefons conceptual. Gràcies a aquesta conceptualització, podrem donar cabuda al sempre difícil equilibri entre intuïció i raó, entre fantasia i realitat, entre objectivitat i subjectivitat.

>>>> L’emoció en la interpretació musical (7)

© Marià Gràcia

© Marià Gràcia

Músic & Psicòleg

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook
Share on print

Cursos, formació permanent, xerrades

 • Xerrades divulgatives

 • Cursos de diversa durada:

  • Breus (un matí o una tarda)

  • Mitjana durada (un dia matí i tarda)

  • Durada variada (diverses sessions a acordar en funció de la temàtica)

 • Diversos formats:

  • Tot el claustre

  • Per departaments o àrees

  • Grups reduïts de professorat

  • Equips directius

 • També adreçats a l’alumnat

  • Només alumnes

  • Alumnes i professorat

  • Diverses mides de grups en funció de la temàtica

Atenció individualitzada

 • Músics professionals:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Suport en situacions d’estrès, ansietat o rendiment professional.

  • Informació i suport sobre alt rendiment.

  • Benestar personal i professional.

 • Estudiants:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Orientació acadèmica, opcions de futur, dubtes sobre opcions de professionalització.

  • Identificació i/o diagnòstic en situacions excepcionals:

   • Altes capacitats

   • Problemes d’ansietat o de concentració

   • Problemes de motivació o de rendiment

 • Assessoraments a famílies:

  • Avaluació psicològica

   • Intel·ligència

   • Personalitat

   • Dificultats d’aprenentatge

  • Orientació acadèmica

  • Suport en situacions problemàtiques

   • Relació amb companys o professors

   • Problemes de conducta

   • Baixa motivació i baix rendiment

Assessorament a centres educatius

 • Totes les etapes educatives (elemental, professional o superior)

 • També centres d’ensenyament general (primària i secundària)

 • Atenció a nivell de centre, departaments o professorat.

 

 • Avaluació psicopedagògica:

  • Grups i alumnes individuals

  • Detecció d’altes capacitats

  • Intel·ligència, aptituds escolars, TDAH, dislèxia, etc.

 • Orientació escolar:

  • Canvis d’etapa

  • Itineraris professionals

 • Dificultats d’aprenentatge:

  • Assessorament al professorat

  • Orientació i atenció a alumnes i famílies

 • Consultes de casos concrets

  • Dinàmiques de grup

  • Problemes de comportament

 • Formació permanent