Les instruccions verbals: explícites o per analogia? (1)

Com és sabut, l’aprenentatge musical es basa, en gran mesura, en aprenentatges de tipus procedimental. Bona part del saber musical reposa en un conjunt de destreses motores i en una sèrie de lleis i regles que conformen allò que anomenem llenguatge musical (l’entonació i l’oïda, el ritme, sintaxi, el fraseig, l’estil, etc.), sense oblidar, òbviament, les actituds i predisposicions emocionals, tan importants en la música. Aquest tipus de saber és preeminentment pràctic i experiencial, tot i, sens dubte, reposar molt sovint en un sòlid entramat conceptual subjacent.

L’aprenentatge procedimental pot tenir lloc a través de dues modalitats o vies principals: per imitació d’un model o a partir d’unes instruccions verbals. Igualment, pot donar-se de manera més o menys explícita o implícita segons la intencionalitat expressa d’aquest aprenentatge; és a dir, segons la consciència o voluntarietat que dediquem a aquest aprenentatge.

En l’aprenentatge musical es donen unes riques i interessants combinacions d’aquestes variants d’adquisició dels aprenentatges procedimentals. Així, per exemple:

 • Podrem imitar expressament un model de manera conscient o bé fer-ho sense adonar-nos-en.
 • O bé, podrem seguir al peu de la lletra les instruccions guiades d’un expert de manera ben atenta o captar al vol, gairebé sense voler, un comentari sobre la manera de resoldre o facilitar un aprenentatge procedimental.
 • Generalment, l’aprenentatge musical serà fruit d’una rica i variada combinació d’aquests diversos modes de transmissió del coneixement.
 • Malgrat la voluntat de planificació d’una instrucció reflexivament programada, aquest aprenentatge s’haurà bastit, molt probablement, sobre una bona dosi d’aprenentatge implícit per pura i simple imitació (allò que anomenen i constitueix el currículum ocult).

Tot i l’innegable pes d’aquesta porció d’aprenentatge imitatiu de caire involuntari o implícit, cal parar plena atenció a la manera com es transmeten les instruccions verbals ja que continuen constituint l’eix principal a través del qual es dóna la transmissió de coneixement entre el professor i els seus alumnes. De la consistència i aplicabilitat d’aquestes instruccions, en dependran bona part dels fonaments dels aprenentatges assolits.

El professor, a través del seu discurs verbal, articula i transmet a l’alumne els principis en què considera que es basa el saber musical. Podríem dir que part d’aquestes verbalitzacions acaben conformant el nucli essencial de la visió de la música i el seu aprenentatge que vol transmetre el professor a l’alumne. Aquests pensaments, correctament articulats i verbalitzats, constituiran, amb el pas del temps, en bona mesura, l’ideari identitari musical que acompanyarà la trajectòria musical de l’alumne al llarg de tota la seva vida i sobre el qual bastirà i desenvoluparà la seva pròpia concepció de la música i de l’aprenentatge musical.

En aquest sentit, no podem oblidar que en l’aprenentatge musical pot donar-se una mena d’aparent contradicció o utopia: molt sovint, pretenem atrapar amb les paraules coneixements de tipus essencialment intuïtiu, o fenomenològic, que, de fet, són gairebé pura i simple experiència subjectiva. Aquest contrast pot arribar a condicionar l’efectivitat de les instruccions verbals i n’obliga una necessària reflexió amb major profunditat:

 • És possible traduir a paraules els continguts dels aprenentatges procedimentals?
 • Quines relacions podem establir entre paraules i procediments i quines d’elles poden resultar més efectives?

Des de la psicologia de la música, i aprofitant recerques prèvies dutes a terme per la psicologia de l’esport, podem contribuir a aquesta reflexió.

>>>> Les instruccions verbals: explícites o per analogia? (2)

© Marià Gràcia

© Marià Gràcia

Músic & Psicòleg

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on facebook
Share on print

Cursos, formació permanent, xerrades

 • Xerrades divulgatives

 • Cursos de diversa durada:

  • Breus (un matí o una tarda)

  • Mitjana durada (un dia matí i tarda)

  • Durada variada (diverses sessions a acordar en funció de la temàtica)

 • Diversos formats:

  • Tot el claustre

  • Per departaments o àrees

  • Grups reduïts de professorat

  • Equips directius

 • També adreçats a l’alumnat

  • Només alumnes

  • Alumnes i professorat

  • Diverses mides de grups en funció de la temàtica

Atenció individualitzada

 • Músics professionals:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Suport en situacions d’estrès, ansietat o rendiment professional.

  • Informació i suport sobre alt rendiment.

  • Benestar personal i professional.

 • Estudiants:

  • Plena discreció i confidencialitat.

  • Orientació acadèmica, opcions de futur, dubtes sobre opcions de professionalització.

  • Identificació i/o diagnòstic en situacions excepcionals:

   • Altes capacitats

   • Problemes d’ansietat o de concentració

   • Problemes de motivació o de rendiment

 • Assessoraments a famílies:

  • Avaluació psicològica

   • Intel·ligència

   • Personalitat

   • Dificultats d’aprenentatge

  • Orientació acadèmica

  • Suport en situacions problemàtiques

   • Relació amb companys o professors

   • Problemes de conducta

   • Baixa motivació i baix rendiment

Assessorament a centres educatius

 • Totes les etapes educatives (elemental, professional o superior)

 • També centres d’ensenyament general (primària i secundària)

 • Atenció a nivell de centre, departaments o professorat.

 

 • Avaluació psicopedagògica:

  • Grups i alumnes individuals

  • Detecció d’altes capacitats

  • Intel·ligència, aptituds escolars, TDAH, dislèxia, etc.

 • Orientació escolar:

  • Canvis d’etapa

  • Itineraris professionals

 • Dificultats d’aprenentatge:

  • Assessorament al professorat

  • Orientació i atenció a alumnes i famílies

 • Consultes de casos concrets

  • Dinàmiques de grup

  • Problemes de comportament

 • Formació permanent